Adatvédelmi irányelveka személyes adatok kezelése vonatkozásában 

A Plan EAT vállalkozás alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapulfekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül. 

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzéteszem a weboldalon, ezért kérjük időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát. A szolgáltató, egyben a weboldal üzemeltetője Zsigovits Angelika, egyéni vállalkozó és az általa megbízott webfejlesztő munkatárs (továbbiakban „Webkezelő”) a weboldalra látogatók és a weboldalon rendelést leadók adatait kezeli. A weboldal üzemeltetője az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az őket érintő jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton írásos formában tájékoztatja.

Véleménye fontos számunkra és örömmel osztunk meg Önnel minden olyan információt, amely adatai kezelésével kapcsolatban felmerülhet. Ezért ha bármilyen kérdése lenne felénk, javaslom, hogy tájékoztatásért forduljon hozzám, az info@planeat.hu-mail címen keresztül. 

Milyen kategóriájú személyes adatok lehetnek? 

A weboldalra látogatók személyes adatait közvetlenül a látogatótól kéri be a Webkezelő, így azok begyűjtése során a látogató képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg a Webkezelővel: 

 • A Plan EAT szolgáltatásokra való jelentkezés során, a rendelést leadó látogató (továbbiakban “Vásárló”) továbbítja email címét, vezeték- és keresztnevét; emellett további információt is megadhat, úgy mint: mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, születési idő, bankkártyaadatok, kiszállítási cím, stb.; 

 • Annak érdekében, hogy a Szolgáltató az online felhasználói élményt még személyesebbé, az ajánlatokat pedig a Vásárló preferenciái szerint még egyedibbé tegye, bizonyos információkat a weboldalon tett látogatás során a Webkezelő gyűjthet és feldolgozhat információkat a böngészési és felhasználói magatartásról. Ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló fejezetet. 

A Szolgáltató a weboldalon gyűjthet olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgoz fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően. 

A szolgáltató nem gyűjt és a weboldalon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli. 

Mi az adatkezelés célja és jogalapja? 

A szolgáltató, valamint a webkezelő adatkezelésének célja a weboldal látogatóinak azonosítása, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során a megrendelések teljesítése, azaz a termékek házhoz szállítása a megrendelő számára, a megrendelés dokumentálása és ellenőrzése, a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítése és az informatikai rendszer technikai fejlesztése. A megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra sem a szolgáltató, sem a szolgáltatóval megbízásban álló munkatársak nem használják, illetve használhatják fel.

A szolgáltató, valamint a weboldal üzemeltetője az adatvédelem elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait. Személyes adatait az alábbi célokból használhatom fel: 

 1. A Plan EAT szolgáltatások nyújtása

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók: 

 • Jelentkezési űrlap kitöltése, és elküldésekor; 
 • Jelentkezési űrlap feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, és számlázását is; 
 • Megrendelt szolgáltatás törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése; 
 • Szolgáltatás ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 

A látogató, illetve vásárló adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a szolgáltató és a látogató, valamint vásárló között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is. 

 • Szolgáltatások fejlesztése

A szolgáltató azon dolgozik, hogy a vásárlónak mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjam biztosítani. Ehhez többek között szüksége van a vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért szolgáltató közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást végez, valamint megkéri a látogatót, valamint vásárlót egy adott megrendelést vagy szolgáltatás vásárlást követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére. Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeire alapozva végzi a szolgáltató, ugyanakkor mindig szem előtt tartva azt, hogy a látogató, valamint vásárló alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

 • Marketing tevékenység

Annak érdekében, hogy a weboldalra látogatót a szolgáltató az érdeklődésére számot tartó információval láthassa el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhat bizonyos adatokat a vásárló vásárlási szokásaival (pl. megtekintett szolgáltatások / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. A szolgáltató és webkezelő minden esetben gondoskodik róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás a vásárló jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatolja, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések a vásárlóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, a jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik. 

Marketingkommunikációs tevékenységet a legtöbb esetben a látogató, valamint vásárló előzetes hozzájárulásával végzi a szolgáltató és a webkezelő, melyet a „Szeretnék hírlevelet kapni!” tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon: 

 • a szolgáltótól kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával; vagy 
 • a Plan EAT -tel való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül. 

Bizonyos marketingtevékenységeket jogos üzleti érdekekre való hivatkozással a szolgáltatások népszerűsítésére és fejlesztésére használhatja fel a szolgáltató. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekre való tekintettel a látogatóhoz, vagy a vásárlóhoz kapcsolódó információt használok fel, azt a szolgáltatótól és a webkezelőtől e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával teszi, hogy a látogató és vásárló alapvető joga és szabadsága ne sérüljenek. Ugyanakkor a látogató és vásárló bármikor kérheti a szolgáltatótól fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy a személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntesse meg, mely kérésre a lehető leghamarabb törekszik válaszolni. 

 • Jogos üzleti érdekek védelme 

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor a szolgáltató saját jogai és üzleti érdekei érvényesítése és védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők: 

 • Védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal felületet látogatók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen,
 • Intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé; 
 • Intézkedések minden további kockázat kezelésére. 

Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazás a szolgáltató saját szolgáltatásainak védelmét célzó jogos üzleti érdekből adódik, a kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a szolgáltató saját érdekeit és a látogató, valamint vásárló alapvető jogait és szabadsága közötti egyensúly és arányosság elvét. 

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Főszabály szerint a látogató, vagy vásárló személyes adatait a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének időtartamáig tárolja. Ettől függetlenül a vásárló bármikor kérheti a szolgáltatótól bizonyos adatainak törlését, mely kérésre kivétel nélkül válaszol azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítja a törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést. 

Főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt a szolgáltató köteles a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan köteles a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását. 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? 

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbíthatja a szolgáltató a látogató, vagy vásárló személyes adatait, illetve ad hozzáférést bizonyos személyes adataihoz: 

 • biztosítási vállalatoknak; 
 • piackutatási szolgáltatást végző partnereknek; 
 • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleknek; 
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereknek; 
 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóknak; 

A szolgáltató jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekei védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadhat közhatalmi szerveknek. 

Teljes körűen szavatolom, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz. 

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a szolgáltató, valamint a webkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát? 

A logató és vásárló személyes adatait a szolgáltató biztonságos szervereken tartja, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával. 

Fizetésekhez a Simple pay fizetéstámogató szolgáltatásait használom. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap. A szolgáltató felhívja a látogató és a vásárló figyelmét, hogy – a személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezete ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a szolgáltató ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért sem a szolgáltató sem az általa megbízott webkezelő nem vállal felelősséget. 

Milyen jogok illetik meg Önt? 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel a látogatót és vásárlót a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően a látogatónak és vásárlónak jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni. A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot. Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud a szolgáltatóval kapcsolatba lépni. Olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni: 

Azonosítás. A szolgáltatást igénybe vevő egyén személyes adataival kapcsolatos kérését a szolgáltató szigorúan veszi, ezért kéri, hogy az ilyen kérését az info@planeat.hu e-mail címre küldje el. Amennyiben más e-mail címet használ, mint amellyel igénybe vette a szolgáltatást, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosításieljárás keretében ellenőrizze. 

Díjak. A szolgáltató a látogató és vásárló személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számít fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. A szolgáltató az esetleges díjfizetési igényeiről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti. 

Válaszadási határidő. A szolgáltató minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben a választ legfeljebb 3 (három) hónapon belül megküldi. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükség kérése feldolgozásához, azt a szolgáltató minden esetben jelzi a kérdező felé. Ennek keretében előfordulhat, hogy a látogató és vásárló kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében a szolgáltató bővebb tájékoztatást kér be a kérdezőtől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így a szolgáltató gyorsabban tud segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül. 

Harmadik fél joga. A szolgáltató nem köteles a kérdező kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után. 

  Érintett jog  Meghatározás 
Hozzáféréshez való jog  A látogató és vásárló kérheti a szolgáltatól, hogy:  ·        erősítse meg, amennyiben személyes adatának kezelése történik nála;  ·        biztosítson másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;  ·       nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezik, az adatkezelés céljairól, kivel osztja meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védi és tárolja ezeket az adatokat, meddig tárolja ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez látogatóként és vásárlóként ezekkel az adatokkal kapcsolatosan, milyen módon és formában tud panaszt tenni és végül, hogy a szolgáltató honnan szerezte meg a látogató és vásárló adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátotta a rendelkezésére. 
Helyesbítéshez való jog  A látogató és vásárló kérheti, hogy a szolgáltató helyesbítse ill. egészítse ki a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.  A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a szolgáltató megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát. 
Törléshez, elfeledtetéshez való jog  Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,  ·        ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,  ·        ha a látogató és vásárló visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,  ·        ha a látogató és vásárló tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,  ·        ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,  ·        ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.  Személyes adatának törlésére irányuló kérését a szolgáltató nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:  ·        uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy  ·        jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.  Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését a szolgáltató nem köteles teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatja meg erre irányuló kérését.  A szolgáltató felhívja arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák), amelyek a Plan EAT- től érkeztek. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket a szolgáltató nem fogja tudni pótolni a kérdezőnek, miután az adattörlési eljárás végleges folyamat. 
Adatkezelés korlátozására irányuló jog  (zárolási jog)  ·        ha a kérdező vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,  ·        ha az adatkezelés jogellenes, és a kérdező ellenzi az adatok törlését; vagy,  ·        ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,  ·        ha tiltakozáshoz való jogával élt, és az eljárás jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.  Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát a szolgáltató továbbra is jogosult használni, amennyiben:  ·        az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta kérdezőtől; vagy,  ·        ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy  ·        ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges. 
Adatok szállíthatóságának biztosítása  (adathordozhatósághozvaló jog)  A látogató és vásárló a szolgáltótól kérheti, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha  ·        az adatkezelés kizárólag a ·       é s vásárló hozzájárulásával történik és az általa kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és  ·        az adatkezelés automatizált módon történik. 
Tiltakozáshoz való jog  A látogató és vásárló saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekekkel szemben ezt kívánják meg.  Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen, mely esetben a szolgáltató az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszünteti. 
Automatizált folyamatok végrehajtása  Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsék a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,  ·        ha az ilyen folyamatban meghozott döntés az alanyra nézve joghatással járna; vagy  ·        ha az alanyt hasonlóan jelentős mértékben érintiené.  A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:  ·        a látogatóval és vásárlóval kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,  ·         ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a ·       é s vásárló jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  ·        ha a látogató és vásárló kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Panasztételhez való jog  A látogató és vásárló jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, a Személyes Adatok Kezelésében illetékes Nemzeti Felügyeleti Hatóságnál.  Telefonszám: +36 30 222 6810  E-mail cím: info@planeat.hu      Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérem, hogy először velem vegye fel a kapcsolatot, és garantálom, hogy mindent megteszek majd sérelme békés rendezése érdekében. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.05.06. napjától érvényes.

[]